REFERENT/KA SAMOSPRÁVNÝCH AGEND PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov

Místo výkonu práce: Prostějov

Platové ohodnocení: 17 360 – 26 110 Kč / měsíc

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Pracovní poměr: Od 1.8.2018 na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Referenční číslo ÚP: 14743180739

Poslední aktualizace: 11.07.2018

Poznámka zaměstnavatele

Termín pro podání přihlášky: do 18. 7. 2018. Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Další požadavky
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou podmínkou
- vzdělání v ekonomické oblasti výhodou
- praxe ve veřejné správě a znalost problematiky sestavování a kontroly rozpočtu výhodou
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
- prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka
130/14, Prostějov 796 01,
- prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent samosprávných agend pro školství, kulturu a sport“
Platové zařazení: 9. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Místo výkonu práce: Prostějov. Termín pro podání přihlášky: do 18. 7. 2018.
Předpokládaný nástup: srpen, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu tel. č. 582 329 330 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka tel. č. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat 17.07.2018
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů